Combinació de bases de dades de certificats energètics amb altres fonts per a facilitar l'avaluació integral del parc edificat

La recent aprovació de la reformulació de la Directiva sobre l'eficiència energètica dels Edificis (EPBD, en les seves sigles in anglès) traça una senda per a aconseguir un parc d'edificis descarbonitzat per a l'any 2050, un objectiu ambiciós i necessari per a mitigar el canvi climàtic. Aquesta directiva és un instrument clau de l'estratègia “Renovation Wave” per a augmentar la taxa anual de renovació dels edificis als països europeus.

 

Segons la nova EPBD, cada Estat membre haurà d'establir un pla nacional de renovació per a garantir la renovació del parc d'edificis residencials i no residencials. Per a això serà necessari, en primer lloc, conèixer l'estat dels edificis existents a partir de les dades disponibles. En aquest sentit, el contingut de les bases de dades dels certificats d'eficiència energètica, complementat amb altres fonts de dades com les inspeccions d'edificis, els passaports de renovació o la informació sobre producció d'energia renovable, exerceix un paper crucial a l'hora d'avaluar de l'estat dels edificis i determinar les mesures necessàries per a la seva millora.

 

En aquest curs explorarem el potencial d'utilitzar la informació recollida en la base de dades de certificats energètics gestionada per l’ICAEN a Catalunya per a crear plans de renovació d'edificis a gran escala.  Presentarem als participants els procediments desenvolupats en el projecte TIMEPAC per a analitzar el contingut d'aquesta base de dades, identificant les dades poc fiables i agrupant els edificis en funció de les seves característiques, zona climàtica, ús i any de construcció, amb la finalitat de crear arquetips representatius del parc d'edificis. A més, aprofundirem en la creació de plans de renovació que integrin les dades dels certificats amb altres dades socioeconòmiques i urbanístiques.

 

El curs està especialment dirigit al personal de l'administració pública involucrat en la renovació del parc d'edificis, així com a consultors energètics i altres experts dedicats a l'avaluació i certificació d'edificis.

Dirigit a

Tècnics de administracions locals, arquitectes, consultors

Data

07|09 - 05 2024

Hora

Des de 9:30 Fins a 14:00 CET

Sessions

12 sessions

Organitzador

La Salle-URL, ICAEN

Lloc

Barcelona, Espanya

Adreça

C/ de Sant Joan de la Salle, 38, 08022 Barcelona

Idioma

CA/ES

Sessions

Introducció a TIMEPAC

7/5/2024 9:30–9:45 (CET) | ES

Ponent: Leandro Madrazo

Materials de sessió

Reptes de la nova Directiva sobre l'eficiència energètica d'edificis

7/5/2024 9:45–10:30 (CET) | CA

Una visió general dels pròxims canvis i requisits definits en la Directiva recentment aprovada, un instrument clau per a aconseguir els objectius de descarbonització fixats per la UE. La nova Directiva inclou un mandat específic perquè els Estats membres estableixin plans nacionals que garanteixin que tots els edificis nous aconsegueixin un nivell zero d'emissions a partir de l'1 de gener de 2030. A més, s'aplicarà en tots els Estats membres una plantilla comuna per als certificats d'eficiència energètica, la qual cosa facilitarà les comparacions de l'eficiència dels edificis entre nacions. Així mateix, els plans nacionals de renovació d'edificis hauran d'utilitzar una plantilla harmonitzada per a garantir la comparabilitat dels plans en tota Europa. La Directiva també exigeix sistemes de supervisió independents per a garantir la qualitat dels certificats d'eficiència energètica, els passaports de renovació i l'indicador de preparació intel·ligent.

La nova normativa planteja reptes a tots els actors del sector de la construcció. Però també és una oportunitat per a impulsar la renovació dels edificis i desenvolupar nous serveis professionals basats en l'anàlisi de la informació dels edificis.

Ponent: Ainhoa Mata

Materials de sessió

Consultes de dades obertes sobre els certificats d'eficiència energètica

7/5/2024 10:30–11:30 (CET) | CA

Les bases de dades de certificats d'eficiència energètica poden servir per a analitzar l'estat del parc d'edificis en diverses escales, incloent-hi barri, districte, regió i país. No obstant això, les bases de dades existents encara tenen limitacions que dificulten la seva explotació per a avaluar de manera integral el rendiment dels edificis, considerant factors com la seva renovació al llarg del temps i altres aspectes més enllà del comportament energètic. En aquesta sessió, es presentaran els resultats d'una auditoria de la base de dades de l’ICAEN realitzada en el marc del projecte TIMEPAC i es mostrarà el potencial del seu portal de dades obertes per a dur a terme avaluacions d'edificis en combinació amb altres dades.

En aquesta sessió, els participants tindran l'oportunitat de consultar la base de dades de  l’ICAEN mitjançant exercicis pràctics. Actualment, aquesta base de dades inclou informació de 1,400,000 certificats a Catalunya.

Ponent: Ainhoa Mata

Materials de sessió

Pausa cafè

7/5/2024 11:30–12:00 (CET)

Avaluació de qualitat de les bases de dades de certificats

7/5/2024 12:00–13:00 (CET) | CA

En aquesta sessió es posarà en relleu la importància de comptar amb dades precises i fiables dels certificats energètics per a avaluar el rendiment del parc d'edificis de manera integral. Es presentaran diverses tècniques com l'aplicació de regles per a verificar la qualitat de la informació continguda en els certificats, incloent-hi l'eficiència dels sistemes actius, la taxa de ventilació i el consum d'energia. S'introduiran exemples d'aplicació d'aquestes tècniques.

Es durà a terme un exercici per a detectar i corregir les inconsistències trobades en els certificats d'un municipi utilitzat com a cas d'estudi seguint els procediments de TIMEPAC.

Ponent: Ainhoa Mata - Álvaro Sicilia

Materials de sessió

Analitzant el parc d'edificis del teu municipi

7/5/2024 13:00–13:50 (CET) | CA

La EPBD estableix que serà necessari un pla nacional de renovació d'edificis en cada Estat membre. El seu èxit dependrà en gran manera de la coordinació dels diferents nivells d'administració de cada país, la qual cosa implicarà mecanismes per a facilitar l'accés a dades distribuïdes en diferents àmbits (cadastre, inspeccions d'edificis, consum d'energia, ingressos) i escales (edifici, bloc, districte, municipi, regió).

A través d'un exercici guiat, abordarem amb els participants les següents qüestions relacionades amb l'elaboració de plans de renovació d'edificis:

  • Com obtenir informació sobre el parc immobiliari a escala municipal?
  • Quin és l'estat dels edificis segons els certificats energètics?
  • Quins edificis cal renovar i a quins cal donar prioritat?
  • A quant ascendirien els costos de renovació per als propietaris i quant podrien sufragar les administracions públiques?

Ponent: Ainhoa Mata

Materials de sessió

Resum de la jornada

7/5/2024 13:50–14:00 (CET)

Avaluació del rendiment energètic del parc d'edificis amb dades obertes

9/5/2024 9:30–11:30 (CET) | CA

Els participants realitzaran pas a pas l'exercici presentat el dia anterior, en un municipi de la seva elecció. S'analitzaran les dades obertes dels certificats energètics de la zona seleccionada per a conèixer l'estat actual dels edificis. A continuació, es desenvoluparan alguns criteris juntament amb els participants per a prioritzar quins edificis necessiten ser renovats per a aconseguir els objectius fixats per la Directiva, així com els costos estimats.

Ponent: Ainhoa Mata

Materials de sessió

Pausa cafè

9/5/2024 11:30–12:00 (CET)

Combinació de dades dels certificats per a l'anàlisi multidimensional del parc d'edificis

9/5/2024 12:00–12:30 (CET) | ES

Aquesta sessió se centrarà en la realització d'una anàlisi d'una zona urbana per a identificar els edificis a incloure en un programa de renovació d'edificis a gran escala, tenint en compte les seves característiques com l'any de construcció i tipologia, la infraestructura urbana incloent la disponibilitat d'equipaments i transport, i els factors socioeconòmics com els nivells de renda i la densitat de població. La plataforma RETABIT es presentarà com a exemple d'eina d'anàlisi multidimensional basada en dades per a avaluar el parc immobiliari de manera exhaustiva.

Ponent: Leandro Madrazo - Álvaro Sicilia - Adirane Calvo

Materials de sessió

Anàlisi avançada de les dades de certificats per a crear plans de renovació d'edificis

9/5/2024 12:30–13:50 (CET) | CA

Un dels objectius de les autoritats locals, regionals i nacionals implicades en la rehabilitació d'edificis a gran escala és prioritzar les àrees d'intervenció, tenint en compte múltiples factors. L'accés a dades relacionades amb l'energia procedents de diversos àmbits pot ajudar a desenvolupar eines per a aquest fi. En aquesta sessió, els participants analitzaran el parc d'edificis d'un municipi de la seva elecció amb la plataforma RETABIT tenint en compte l'estat dels edificis, el context urbà i els factors socioeconòmics. A través de l'exploració pràctica i els debats posteriors, els participants adquiriran experiència en la utilització de dades relacionades amb l'energia per a fonamentar els processos de presa de decisions en plans integrals de rehabilitació d'edificis a gran escala.

Ponent: Álvaro Sicilia - Adirane Calvo

Materials de sessió

Clausura

9/5/2024 13:50–14:00 (CET)

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #