Operativna optimizacija energetske učinkovitosti stavbe v okviru priprave energetskih izkaznic

Primarni cilj presoje energetske učinkovitosti stavb je zagotoviti ključni vpogled v porabo energije, podpreti celovito energetsko prenovo stavb ter omogočiti premišljeno in stroškovno učinkovito odločanje. Optimizacija sistemov (Re-Co) zadeva aktivnosti, ki se nanašajo na natančno uravnavanje sistemov stavbe, da se zagotovi njihovo optimalno delovanje. S tem procesom naslavljamo težave, ki se pojavijo med življenjsko dobo zgradbe, kot so staranje opreme ali spremembe v načinu uporabe prostorov s strani stanovalcev. Obenem si prizadevamo izboljšati splošno učinkovitost stavbe s sočasno optimizacijo delovanja sistemov.

 

Nedavno potrjena prenova Direktive o energetski učinkovitosti stavb (EPBD) poudarja, da so za izdelavo natančnih in zanesljivih energetskih izkaznic (EI) ključnega pomena ogledi na kraju samem. Na tem tečaju se bodo udeleženci iz prve roke naučili, kako integrirati različne dejavnosti (izdelava EI, energetski pregled in Re-Co) ter podali bomo praktična priporočila za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb. Podrobno bomo raziskali proces Re-Co, ki vključuje izvedbo hitrega energetskega pregleda in prilagajanje parametrov delovanja sistema za povečanje učinkovitosti stavbe. Sam proces nedvomno predstavlja določene dodatne stroške, vendar prinaša lastnikom in stanovalcem znatne dolgoročne koristi. Poleg tega se bomo na tečaju poglobili v tehnike za spremljanje in primerjavo o dejanski in pričakovani energetski učinkovitosti stavbe, kar udeležencem zagotavlja, da pridobijo praktične izkušnje in vpogled v celoten proces. S tem praktičnim pristopom zagotovimo, da se udeleženci ne le naučijo teoretičnih konceptov, ampak tudi razumejo, kako jih učinkovito uporabiti v praksi.

Namenjen

Izdajatelji certifikatov, energetski ocenjevalci, arhitekti, inženirji, energetski upravljavci in upravniki stavb

Datum

28|29 - 05 2024

Čas

Od 8:30 Za 14:30 CET

Tečaji

16 tečaji

Organizator

JSI

Kraj

Ljubljani, Slovenija

Lokacija

Jožef Stefan Institute, Reactor Centre Podgorica, Brinje 40, Dol pri Ljubljani, Slovenia

Jezik

SL/EN

Tečaji

Dobrodošlica

28/5/2024 8:30–8:40 (CET) | SL

Izbira ustreznih zgradb za izvedbo aktivnosti optimizacije (Re-Co) – analiza trendov in analiza računov za javne storitve

28/5/2024 8:40–9:10 (CET) | SL

Re-Co je proces optimizacije obstoječih stavb, ki so že bile predane v uporabo. Cilj je zagotoviti, da oprema in sistemi stavbe delujejo po najboljših močeh, da bi zadostili trenutnim potrebam stanovalcev. Pri tej vaji bodo predstavljene smernice in primeri, kako izbrati ustrezne zgradbe za aktivnosti Re-Co. Udeleženci se bodo tudi naučili, kako utemeljiti, zakaj so določene stavbe primerni kandidati za dejavnosti Re-Co in kako jih rangirati. V okviru vaje bodo podani učinkoviti nasveti, kako prepoznati tipične napake, ki vplivajo na energetsko učinkovitost stavb (nepopolna vgradnja opreme, neustrezne nastavitve regulacijskih naprav ipd.).

Predavatelj: Marko Pečkaj

Gradivo seminarja

Izdelava realističnega načrta izvajanja Re-CO – študija primera zgradba izobraževalne ustanove

28/5/2024 9:10–10:10 (CET) | SL

Za vsako dejavnost, povezano s presojo energetske učinkovitosti, sta ključni fazi načrtovanje in priprava. Dejavnosti načrtovanja v okviru Re-Co je treba dokumentirati v obliki delovnega načrta, ki ga je treba dati na voljo tudi lastnikom/uporabnikom pred ogledom stavbe za izvedbo predvidenih del. Iz delovnega načrta mora biti razvidno, na katerih delih objekta se bo opravil ogled, namen ogleda, zahtevana dokumentacija in podatki ter za to potrebno osebje. Pri tej vaji se bodo podali smernice in primeri, kako pripraviti realističen načrt izvajanja Re-Co, s poudarkom na stavbah izobraževalnih ustanov. Poleg tega se bodo udeleženci naučili, kako vključiti aktivnosti merjenja in preverjanja v izvedbeni načrt Re-Co.

Predavatelj: Marko Pečkaj

Gradivo seminarja

Odmor za kavo

28/5/2024 10:10–10:25 (CET)

Zbiranje podatkov in pregledovanje sistemov upravljanja z energijo

28/5/2024 10:25–11:25 (CET) | SL

S to vajo se bo podal nabor ukrepov Re-Co, ki jih je mogoče pridobiti iz podatkov o upravljanju z energijo. Udeleženci se bodo seznanili tudi z vsebino poročila Re-Co. Natančna vsebina poročila se morajo vsakič prilagoditi na osnovi kompleksnosti pregledanih in ocenjenih sistemov. V okviru vaje se bodo podali tudi praktični in učinkoviti nasveti o tem, kako pregledati obstoječo merilno infrastrukturo, ustvariti preproste in zanesljive merilne načrte in kako določiti ciljne vrednosti. Merjenje na kraju samem je pomembno, ker zagotavlja neposredne informacije o energetski učinkovitosti. 

Predavatelj: Boris Sučić - Matej Pahor

Gradivo seminarja

Optimizacija HVAC – izboljšanje kakovosti notranjega okolja

28/5/2024 11:25–12:25 (CET) | EN

V okviru te vaje bo opisana kako sistematično in kvalitetno izvesti proces za izboljšanje učinkovitosti in trajnosti obstoječih sistemov HVAC. Po korakih bo opisan postopek, da se s čim manjšimi naložbami doseže najvišja učinkovitost na objektih in se zagotovijo trajne koristi. Predstavljene bodo tudi splošne dobre prakse. Vaja bo namenjena tudi izvedbi analiz, in sicer izmerjenih podatkov, ki se nanašajo na tehnične podsisteme stavbe in njihove primerjave s podatki na tehničnih listih in potrebami stavbe.  Dodaten element vaje bo ocena kakovosti notranjega okolja z analizo različnih vidikov, kot so toplotno, zvočno in svetlobno udobje.

Predavatelj: Franz Bianco Mauthe Degerfeld

Gradivo seminarja

Optimizacija električnega sistema – izboljšanje zmogljivosti opreme

28/5/2024 12:25–13:25 (CET) | SL

V okviru te vaje bodo podani primeri izvajanja aktivnosti Re-Co na elektroenergetskem sistemu, da se izboljša delovanje opreme in sistema kot celote. Pri presoji učinkovitosti elektroenergetskega sistema stavbe se ne smemo osredotočati le na učinkovitost posameznih naprav, saj lahko zlahka spregledamo marsikatero priložnost za izboljšanje učinkovitosti. V okviru te vaje bomo obravnavali tudi naslednje priložnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti: analiza tarifnega sistema, upravljanje obremenitev in nadzora odjema, korekcija faktorja moči in kazalniki kakovosti električne energije.

Predavatelj: Boris Sučić

Gradivo seminarja

Razprava in zaključni sklepi 1. dneva

28/5/2024 13:25–13:30 (CET) | SL

Mreženje in lahko kosilo

28/5/2024 13:30–14:30 (CET)

Analiza konteksta porabe energije in vode – ustrezno primerjanje

29/5/2024 8:30–9:30 (CET) | EN

Za načrtovanje in predlaganje ustreznih strategij posodobitve (tako prenove kot optimizacije sistemov stavbe) je potrebno zanesljivo opredeliti izhodiščne vrednosti stavbe in jih predstaviti lastnikom in upraviteljem stavb. Namen te vaje je prek študije primera, torej na osnovi konkretne stavbe, predlagati obseg osnovnih podatkov glede porabe energije in vode kot kronološko zaporedje korakov, skladno z EN 16247-1 in EN 16247-2, od faze zbiranja podatkov do izdelave poročila in primerjave z ustreznimi merili. Ta vaja se bo osredotočila tudi na preverjanje kakovosti vhodnih podatkov, računske predpostavke za simulacijo učinkovitosti stavbe, vizualizacijo in sporočanje rezultatov analize.

Predavatelj: Alice Gorrino

Gradivo seminarja

Izračun in preverjanje prihrankov energije na podlagi aktivnosti Re-Co – študija primera: vrtec

29/5/2024 9:30–10:30 (CET) | SL

Aktivnosti Re-Co lahko obravnavamo kot del energetskega pregleda, pri čemer je glavni poudarek na iskanju stroškovno učinkovitih ukrepov za zmanjšanje rabe energije, ki se lahko izvedejo ob izdelavi energetskega pregleda. V okviru te vaje se bo podal primer, kako izračunati in preveriti prihranke energije, ki jih dosežemo z aktivnostmi Re-Co. Udeleženci se bodo naučili, kako določiti trajno optimizacijo preko uporabe delovanja sistema za upravljanje z energijo, in kako izdelati merilni in verifikacijski načrt na podlagi Re-Co aktivnosti v otroškem vrtcu.

Predavatelj: Marko Pečkaj

Gradivo seminarja

Odmor za kavo

29/5/2024 10:30–10:45 (CET)

Izračun SRI na podlagi aktivnosti Re-Co in priprava ukrepov za dvig energetske učinkovitosti in ukrepov prilagajanja

29/5/2024 10:45–12:15 (CET) | SL

Ta vaje se bo osredotočila na dinamiko zbiranja podatkov za izračun SRI, podani bodo tudi primeri, kako to povezati z aktivnostmi optimizacije energetske učinkovitosti. V tem kontekstu se aktivnosti optimizacije obravnavajo kot elementi kvalitetno usmerjenega procesa za doseganje, preverjanje in dokumentiranje, ali delovanje sistemov in opreme stavbe še vedno izpolnjuje prvotno opredeljene cilje in merila. Udeleženci se bodo naučili, kako lahko iz zbiranja podatkov za izračun SRI prepoznajo vzročno-posledična razmerja med posameznimi sistemi in kako naj pravilno razumejo zbrane, izračunane in izmerjene podatke ter ocenijo učinkovitost.

Predavatelj: Boris Sučić

Gradivo seminarja

Izdelava kratkoročnih in dolgoročnih načrtov za uvedbo izboljšav

29/5/2024 12:15–13:15 (CET) | EN

V okviru te vaje bodo predstavljene praktične izkušnje pri izdelavi kratkoročnih in dolgoročnih načrtov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, z uporabo izboljšanih energetskih izkaznic. Udeleženci bodo tudi okrepili znanje glede razumevanja ključnih komponent in pristopov k pripravi kratkoročnih in dolgoročnih načrtov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe ter kako uporabiti izboljšano energetsko izkaznico za pravilno prepoznavanje ukrepov za dvig energetske učinkovitosti in njihove prednostno razvrstitev. Udeleženci bodo pred vajo prejeli študijo primera konkretne stavbe. Dve študiji primera bosta izbrani na začetku, in sicer bo šlo za primer šolskega objekta in zasebno stanovanjsko stavbo.

Predavatelj: Alexandros Charalambides

Gradivo seminarja

Razprava in zaključni sklepi

29/5/2024 13:15–13:30 (CET) | SL

Mreženje in lahko kosilo

29/5/2024 13:30–14:30 (CET)

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #