Zbiranje, preverjanje in uporaba podatkov v energetski izkaznici

Energetske izkaznice (EI) trenutno igrajo pomembno vlogo v prizadevanjih Evropske unije za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, kar je v skladu s širšimi cilji podnebne nevtralnosti in trajnostnimi cilji. Čeprav se izkaznice obširno uporabljajo, je sama implementacija EI v državah članicah EU različna in nedosledna. Ker se torej EI razlikujejo po obsegu, kakovosti informacij, primerljivosti in prijaznosti uporabniku, niso dovolj sprejete med uporabniki in je njihova širitev na trgu precej omejena.

 

Tečaj smo zasnovali tako, da bomo razkrili praktične sinergije med certificiranjem energetske učinkovitosti, tehničnimi pregledi sistemov stavb in energetskim pregledom. Naš cilj je optimizirati proces izdelave EI in da bi njihova izdelava izhajala tudi iz modelov informacijskega modeliranja stavb (BIM). S poudarkom na praktičnih izkušnjah bomo krmarili med različnimi učinkovitimi strategijami za zbiranje in preverjanje podatkov, da zagotovimo natančnost in zanesljivost. Po prvem pregledu arhitekturnih projektov, poročil o inšpekcijskih pregledih in poročil o energetskem pregledu v pisarni, bomo svoje raziskovanje razširili na presojo na kraju samem, da bi zajeli podrobnosti o napredovanju prenove, gradbenih elementih, gradbenih materialih in merilni infrastrukturi. Nadalje bomo razpravljali o tem, kako zbrati in uporabiti dodatne podatke o sistemih HVAC, razsvetljavi, napravah, zasedenosti in izkoriščenosti prostora za natančno oceno energetske učinkovitosti zgradbe.

 

Tečaj zajema tudi praktične vpoglede in izkušnje, usklajene s SRI pregledom in TIMEPAC kodeksom za izvedbo ocene kazalnika pripravljenosti na pametne sisteme in trajnosti. S tem udeležencem zagotavljamo, da bodo s tečaja odnesli uporabno znanje in veščine.

Namenjen

Izdajatelji certifikatov, energetski ocenjevalci, arhitekti, inženirji, energetski upravljavci, upravniki objektov in organi lokalne samouprave

Datum

21|22 - 05 2024

Čas

Od 8:30 Za 14:00 CET

Tečaji

16 tečaji

Organizator

JSI

Kraj

Ljubljani, Slovenija

Lokacija

Jožef Stefan Institute, Reactor Centre Podgorica, Brinje 40, Dol pri Ljubljani, Slovenia

Jezik

SL/EN

Tečaji

Dobrodošlica

21/5/2024 8:30–8:40 (CET) | SL

Vizija in motivacija TIMEPAC

21/5/2024 8:40–9:10 (CET) | SL

V okviru projekta TIMEPAC predvidevamo, da lahko z uporabo novih kazalnikov, skupaj z dejanskimi podatki o porabi, natančneje določimo energetsko učinkovitost stavbe, saj se upoštevajo dejanski vzorci porabe, za razliko od statičnih oziroma starejših podatkov, ki lahko temeljijo na predpostavkah ali zastarelih vzorcih porabe. Sedanje prakse, kjer se podatki o zgradbah, uporabljajo samo za posamezne/ciljne namene, niso trajnostne in ne morejo zagotoviti naprednejših EI. Ključno je omogočiti interoperabilnost med obstoječimi bazami podatkov, predhodno razvitimi modeli (kot sta BIM ali BEM) in preteklimi poročili energetskih pregledov.

Predavatelj: Boris Sučić

Gradivo seminarja

Zbiranje in preverjanje podatkov - študija primera poslovne stavbe

21/5/2024 9:10–10:00 (CET) | EN

Zbiranje podatkov je uvodna dejavnost pri analizi učinkovitosti zgradbe. V tej fazi je treba opraviti ogled lokacije s sodelovanjem upravnika stavbe, da se podatki o stavbi zberejo in se pripravijo za nadaljnjo analizo. Namen te vaje bo na študiji primera prikazati metode za zbiranje podatkov in njihovo preverjanje ter zahteve za oglede na kraju samem v skladu s povezanimi tehničnimi standardi. Predstavljena bo konkretna poslovna stavba, kjer se bo analiziral nabor vhodnih podatkov, ki jih je treba zbrati za splošno presojo učinkovitosti stavbe. Ob tem bodo predstavljeni nasveti glede zbiranja podatkov, kako vzpostaviti sodelovanje s posamezniki, ki so odgovorni za stavbo (npr. upravnik stavbe), glede preverjanja podatkov, vizualizacije in nadaljnje analize energetske učinkovitosti.

Predavatelj: Alice Gorrino

Gradivo seminarja

Odmor za kavo

21/5/2024 10:00–10:15 (CET)

Zajem podatkov iz sistema upravljanja z energijo in drugih sistemov za spremljanje rabe energije

21/5/2024 10:15–11:15 (CET) | SL

V mnogih sodobnih stavbah se uporabljajo različni sistemi za spremljanje in nadzor, vendar večina od njih  namen ni direktno vezanih na optimizacijo porabe energije. V okviru te vaje bo podan primer, kako prepoznati ustrezne podatke, ki so potrebni za izvedbo presoje energetske učinkovitosti in ki jih je mogoče pridobiti iz sistema upravljanja z energijo ali katerega koli drugega sistema za spremljanje rabe energije, ki je že nameščen v stavbi. S to vajo se bodo udeleženci seznanili tudi z naprednimi tehnikami za analizo podatkovnih tokov v realnem času. Udeleženci se bodo naučili ovrednotiti pridobljene podatke in prepoznati potenciale za dvig energetske učinkovitosti.

Predavatelj: Boris Sučić

Gradivo seminarja

Izdelava BIM modela - študija primera stavba izobraževalne ustanove

21/5/2024 11:15–12:15 (CET) | EN

V okviru te vaje bodo predstavljene smernice za uporabo programske opreme za modeliranje stavb (BIM) za pripravo modela za izobraževalno ustanovo. Udeleženci se bodo tudi naučili, kako uporabiti načela modeliranja BIM za ustvarjanje natančnega in podrobnega modela zgradbe, na podlagi informacij, kot so geometrija zgradbe, lokacija sten, oken, vrat, mehanskih in električnih sistemov ter drugih pomembnih elementov zgradbe. Poseben poudarek bo na pridobivanju relevantnih informacij iz BIM modela, kot so količina uporabljenega materiala, dimenzije prostorov in tehnične specifikacije gradbenih sistemov. 

Predavatelj: Benjamín González

Gradivo seminarja

Primerjava modelirane in izmerjene energetske učinkovitosti s poudarkom na kazalnikih energetske učinkovitosti

21/5/2024 12:15–13:15 (CET) | SL

Ta vaja bo zagotovila primere modelirane in izmerjene energetske učinkovitosti stavbe, s poudarkom na kazalnikih energetske učinkovitosti in jasnimi razlagami vzrokov za odstopanja pri energetski učinkovitosti. Natančnejše metode omogočajo optimizacijo energetskih zasnov in sistemov pri novogradnjah in prenovah. Pri manj podrobnih metodah je treba rezultate obravnavati bolj konservativno, pri tem se je potrebno zavedati kako vplivajo na energijsko bilanco, če želimo, da rezultati pokažejo realno stanje. Proces energetskega načrtovanja prenove dveh poslovnih stavb bo analiziran z dvema različnima metodama, kjer bomo primerjali dejansko izmerjeno porabo energije, po izvedbi prenove stavb.

Predavatelj: Gašper Stegnar

Gradivo seminarja

Razprava in zaključni sklepi 1. dneva

21/5/2024 13:15–13:30 (CET) | SL

Mreženje in lahko kosilo

21/5/2024 13:30–14:30 (CET)

Uvod v nacionalno in EU zakonodajo ter cilji – študija primera Slovenija

22/5/2024 8:30–8:40 (CET) | SL

V tem delu bo predstavljen zakonodajni okvir in obravnavane bodo zahteve glede celovite prenove evropskega stavbnega fonda, ki je vključen v slovenski Nacionalni energetski in podnebni načrt in Nacionalno dolgoročno strategijo energetske prenove stavb. Ponudili bomo tudi pregled nad aktivnostmi, ki se izvajajo v okviru projekta Usklajeno ukrepanje EPBD (CA EPBD). V okviru tega projekta se obravnava vrsta elementov iz direktive EPBD in cilj projekta je, da bi z izmenjavo znanja in dobrih praks prispevalo k zmanjšanju porabe energije v evropskih stavbah. 

Predavatelj: Erik Potočar

Gradivo seminarja

Dinamika postopka priprave EI – proces zbiranja podatkov za namene optimizacije energetskih sistemov in aktivnosti optimizacije

22/5/2024 9:00–10:00 (CET) | SL

Pri tej vaji bomo obravnavali dinamiko postopka priprave EI in podali primere, kako je to mogoče povezati z aktivnostmi optimizacije energetske učinkovitosti. V tem kontekstu se aktivnosti optimizacije (Re-Co) obravnavajo kot elementi kakovostno usmerjenega procesa za doseganje, preverjanje in dokumentiranje, če delovanje sistemov in oprema stavbe še vedno izpolnjujeta prvotno zastavljene cilje in merila. Udeleženci se bodo naučili, kako lahko iz zbiranja podatkov prepoznajo vzročno-posledična razmerja med posameznimi sistemi in kako naj pravilno razumejo zbrane, izračunane in izmerjene podatke ter ocenijo učinkovitost stavbe. Da bi razvili razumevanje vzročno-posledičnega razmerja, se bodo udeleženci naučili prepoznati možne ukrepe Re-Co, ki jih je mogoče uporabiti za izboljšanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje stroškov in izboljšanje udobja končnega uporabnika. 

Predavatelj: Marko Pečkaj

Gradivo seminarja

Odmor za kavo

22/5/2024 10:00–10:15 (CET)

Izračun kazalnika pripravljenosti na pametne sisteme in določitev potencialnih energetskih in prilagoditvenih ukrepov na podlagi zbranih podatkov – študija primera različnih tipov stavb v izobraževalnem sektorju

22/5/2024 10:15–11:45 (CET) | SL

V okviru te vaje bodo predstavljeni primeri kako zbirati podatke, ki so potrebni za izračun SRI in kako te podatke nadalje uporabiti za pripravo potencialnih energetskih in prilagoditvenih ukrepov. Uvod v vajo bo vključeval kratko predstavitev metodologije SRI in poglavitni koraki energetskega pregleda za izračun SRI. Udeležencem bodo predstavljeni temeljni elementi za presojo glede pametnih naprav znotraj devetih tehničnih področij (ogrevanje, hlajenje, topla sanitarna voda, prezračevanje, razsvetljava, toplotni odziv stavbe, elektrika, polnjenje električnih vozil ter spremljanje in nadzor).

Predavatelj: Boris Sučić

Gradivo seminarja

Zbiranje podatkov in izračun trajnostnih indikatorjev - študija primera občinska stavba

22/5/2024 11:45–13:15 (CET) | SL

V okviru te vaje bomo raziskali uporabo orodja Level(s) v procesu certificiranja občinske zgradbe, udeleženci pa bodo razumeli osnovne pojme, povezane s tem postopkom. Dodatno bomo pregledali posamezne kazalnike trajnosti, ki se upoštevajo v orodju Level(s), in kako jih lahko vključimo v EI, da bi podali celovitejšo oceno energetske učinkovitosti zgradbe. Udeleženci bodo na predavanju pridobili potrebno znanje in veščine, da lahko v svojem procesu certificiranja začnejo uporabljati orodje Level(s) in tako prispevali k spodbujanju trajnostnih gradbenih praks.

Predavatelj: Gašper Stegnar

Gradivo seminarja

Razprava in zaključni sklepi

22/5/2024 13:15–13:30 (CET) | SL

Mreženje in lahko kosilo

22/5/2024 13:30–14:30 (CET)

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #